JUDr. PETRA ŠČURY WENGOVÁ

advokát

Petra Ščury Wengová sa narodila sa v roku 1979 v Bratislave.

V roku 2004 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave a v roku 2005 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici úspešne obhájila rigoróznu prácu a zložila
rigoróznu skúšku v študijnom odbore Občianske právo hmotné.

Od roku 2004 do roku 2007 pôsobila ako manažér v cestovnej kancelárii.
Od roku 2007 do roku 2008 pôsobila ako obchodný riaditeľ v cestovnej
kancelárii zameranej na predaj produktov v juhovýchodnej Ázii.
Riadila tím ľudí pracujúcich na úseku call centra. Má skúsenosti
s poskytovaním právnych služieb v oblasti cestovného ruchu.

Od roku 2008 do roku 2011 pôsobila ako advokátsky koncipient
v advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä právnej stránke
vymáhania pohľadávok.

V roku 2011 úspešne zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho
sľubu bola dňa 1. januára 2012 zapísaná do zoznamu advokátov vedeného
Slovenskou advokátskou komorou a zároveň k tomuto dátumu začala
poskytovať právne služby prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie
LEGAL PARTNER.

Jej špecializáciou je predovšetkým občianske a zmluvné právo so zameraním
na právny režim nehnuteľností, občianske právo procesné, obchodné právo
so zameraním na právo obchodných spoločností a právo v oblasti
vymáhania pohľadávok.

JUDr. Petra Ščury Wengová ako osoba disponuje zaručeným elektronickým podpisom.